วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ...น.ส.วารุณี สงบวาจา
ชื่อเล่น...ติ๊ก (Tik)
วันเกิด...24 กรกฎาคม 2530
ที่อยู่...อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทร...
086-1690482
email...tikky_119@hotmail.com.

คติประจำใจ - อย่าโหยหาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
..............- อย่ายึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
.............- ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต

..........ประวัติการศึกษา
.....................- จบจาก โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
.....................- ปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
.....................- คณะครุศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา
ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร
ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
(กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C O M M E N T จร้า...