วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา
ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร
ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
(กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่มีความคิดเห็น:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C O M M E N T จร้า...